Vi kan gřre det endnu bedre

@ Henning Ravn
Forside Mine synspunkter Valg kamp Kalender Skriv til mig Debat

Administration
Emne: Viceborgmester vil gerne drøfte bustrafikDato: 2009-11-13
Mange modeller kan komme i spil i stedet for telebus i Bramming. Henning Ravn ĂĄbne for nye forslag.
Spørgsmålet om den kollektive trafik i Esbjerg Kommune og herunder telebussen i Bramming-området, skal tages op til fornyet drøftelse efter det forestående kommunalvalg.
Det pĂĄpeger viceborgmester Henning Ravn, (V), Bramming, der peger pĂĄ, at der er mange andre modeller end bybusser og telebusser, der kan komme i forslag.
Partifællen Carsten Degnbol har draget beregningsgrundlaget for beslutningen om nedlæggelsen af telebussen i Bramming i tvivl. Derfor ønsker Carsten Degnbol sagen drøftet på ny i det nye byråd. Et initiativ, Henning Ravn bakker op samtidig med, at han ønsker hele den kollektive trafik inddraget i drøftelserne.
- De tal, der ligger til grund for beslutningen om at nedlægge telebussen, baserer sig på de officielle passageroptællinger, som er gennemført af busselskabet. Og dem har jeg ingen grund til at betvivle, påpeger Henning Ravn.
De viser, at en billet koster 155 kroner for hver passager i telebussen.
- Og det er mange penge. Men jeg har tidligere været inde på, at der er grund til at undersøge hele området for kollektiv trafik nærmere, påpeger Henning Ravn.
- Telebussen i Bramming er nok det eneste tilbud af sin art i Esbjerg Kommune, men det kan jo ikke være rigtigt, at borgerne i Bramming, Gørding o.s.v. stilles ringere end borgerne i den øvrige del af kommunen, hvis telebussen nedlægges.
- Derfor vil jeg meget gerne have undersøgt, om der er andre muligheder for besparelse eksempelvis ved at indsætte mindre bustyper på nogle af de eksisterende ruter både i byområderne og i landdistrikterne. Der kan også være mulighed for at indsætte tele-taxa i stedet for telebusser, som det er kendt fra andre kommuner.
- Nogle kommuner tilbyder også gratis busdrift i visse lokalområder, fordi det har vist sig, at udgiften til administration af billetsalget langt overstiger det beløb, der kommer ind ved billetsalg.
- Derfor vil jeg hilse en ny debat om hele den kollektive trafik og herunder telebussen velkommen i det nye byrĂĄd, siger Henning Ravn.

Emne: Tillidsmand tages pĂĄ ordetDato: 2009-11-05
Viceborgmester gĂĄr med som social- og sundhedsassistent en dag. Selvsyn er den bedste mĂĄde at orientere sig pĂĄ, siger Henning Ravn.
Viceborgmester Henning Ravn, Bramming, tager nu tillidsrepræsentant Charlotte B. Thomsen på ordet.
Mandag klokken otte møder Henning Ravn på plejecenter Dagmargården i Ribe for at gå med personalet som social- og sundhedsassistent en dag.
Charlotte B. Thomsen er fælles tillidsrepræsentant for de 3000 ansatte i hjemmeplejen i Esbjerg Kommune. I torsdagsudgaven af JydskeVestkysten slår Charlotte B. Thomsen til lyd for, at en politiker kommer i praktik i hjemmeplejen nogle dage for at se, hvordan dagligdagen forløber.
Tillidsrepræsentanten roser kommunen for et højt ambitionsniveau, men hun klandrer samtidig kommunen for, at der ikke følger penge med.
- Ældreplejen har altid ligget mig på sinde, og jeg har lavet en aftale med forvaltningen om, at jeg mandag kan gå med som føl som social- og sundhedsassistent. Jeg mener, at det at være med selv og ved selvsyn konstatere forholdene, er den bedste måde at få viden på, siger Henning Ravn.
Charlotte B. Thomsen gør blandt andet gældende, at det slider på personalet, at det hele tiden går med følelsen af, at der ikke er nok ressourcer til at udføre arbejdet ordentligt.
- Jeg er overbevist om, at personalet gør et virkeligt godt arbejde, og jeg glæder mig til på nært hold at få lov og se, hvordan hverdagen på et plejecenter forløber. Jeg er lovet, at jeg ikke alene skal være på Dagmargården men også kommer med ud, siger Henning Ravn.

Emne: Udvikling i BrammingDato: 2009-11-01
Bramming er et af de områder, der de seneste år synes at have været inde i en stagnation.
Der er stort set ikke solgt erhvervsgrunde de sidste tre ĂĄr, og der er p.t. en del ledige forretningslokaler i bymidten.
Der er for øjeblikket næsten heller ingen byggegrunde til salg.
Disse ting kan på sigt kan få betydning for lysten til at bosætte sig i Bramming, der ellers har haft en befolkningstilvækst.
Alle gode kræfter må sættes ind for at ændre udviklingen. Lokale kræfter i form af handlende og andre erhvervsfolk må sammen med Esbjerg Erhvervsudvikling hele tiden have fokus på mulighederne også i Bramming, Gørding, Vejrup og øvrige mindre samfund.
Kommunen må sørge for at gå foran med en hurtig sagsbehandling samt sørge for, at der er de fornødne tilbud i form af bl.a. attraktive byggegrunde og ledig erhvervsjord.
Henning Ravn
ByrĂĄdskandidat V.

Emne: LandsbyudviklingDato: 2009-11-01
Nu, hvor kommunalreformen i store træk er ved at være gennemført og de nye storkommuner fungerer, er der mange nye opgaver, der trænger sig på.
Blandt dem er at sikre de smĂĄ landsbysamfunds fortsatte eksistens og udvikling.
Det kan lade sig gøre at skabe nye aktiviteter i landsbysamfundene, som f.eks frisør Ditte Kirkegaards succesfyldte salon i Endrup. jf artiklen i JydskeVestkysten.
Men det kræver en stor indsats af den enkelte, og her må kommunen bakke op på flere områder og ikke mindst ved at sørge for, at infrastrukturen er i orden med gode adgangsveje, busforbindelser o.s.v.
De små samfunds fortsatte eksistens kræver, at folk vil bosætte sig der.
Det kræver til gengæld, at kommunen og regionen sørger for de rette faciliteter, også i form af byggegrunde.
Henning Ravn,
ByrĂĄdskandidat V.

Emne: Quedens gĂĄrd skal bevaresDato: 2009-11-01
Socialdemokraten Erik Christiansen slĂĄr i UgeAvisen til lyd for en bevarelse af Quedens gĂĄrd og klandrer Venstre for, at der ikke er afsat penge til projektet i det kommunale budget.
Jeg har tidligere givet udtryk for, og er fortsat helt enig i, at bygningskomplekset skal bevares, og at museet skal genĂĄbnes i en eller anden form..
Når det kommer til økonomien, er det museernes ejendom og driften påhviler således museerne.
Jeg vil imidlertid arbejde for, at Quedens Gård bevares og restaureres, så museet kan genåbnes, samt medvirke til – når der foreligger et konkret projekt – at skaffe midlerne til det, eksempelvis via fonde, kommunale midler etc.
Men tingene skal tages i den rigtige rækkefølge, hvis der skal komme noget bæredygtigt ud af det.
Henning Ravn,
ByrĂĄdskandidat for Venstre.

Emne: Sæt mindre bus indDato: 2009-11-01
Den offentlige trafik er til stadighed til debat. Sidst er det kommet frem, at Ribe Handelsskole og Ribe Katedralskole kæmper for at bevare en regional busrute fra Esbjerg over St. Darum, Vilslev og Farup til Ribe. Ruten er føderute til de to skoler.
Selv om der konstant skal være fokus på udgifterne, skal vi også passe på, at vi ikke svækker den offentlige trafik så meget, at det går ud over de små landsbysamfund, og i det aktuelle tilfælde to af Ribes særdeles vigtige uddannelsesinstitutioner.
Noget, der springer i øjnene, er den store bybus, der mere eller mindre tom kører rundt i Ribe.
Ikke at den skal afskaffes, men kunne den ikke erstattes med en noget mindre bus, som det er tilfældet i adskillige andre danske byer. Her kører små, lette busser med plads til op mod en snes passagerer rundt. Det giver driftsbesparelser, et mindre CO2-udslip samt mindre slid på vejene.
Noget tilsvarende kunne måske gennemføres på mange regionale ruter med et tyndt kundegrundlag.
Henning Ravn,
ByrĂĄdskandidat for Venstre.

Emne: LindegĂĄrdenDato: 2009-11-01
Lokalråd Ribe Midt og Ribe Bykernes Beboerforening er i følge JydskeVestkysten kommet med et forslag til, hvordan brandtomten efter Lindegården midlertidigt kan sættes i stand op til byjubilæet.
Jeg kan fuldt støtte op om, at der skal gøres noget, så pladsen ikke ligger som en ”ruin” i jubilæumsåret.
Derfor er forslaget særdeles velkomment, og alle gode kræfter må sættes ind på at finde en løsning.
Tilbage står, at der skal træffes en beslutning om, hvad der mere permanent skal ske.
Der har været ført mange forhandlinger uden et resultat er opnået.
Pladsen har en unik placering i byen, og det er vigtigt, at det er den rigtige beslutning, der træffes. Omvendt kan hverken ripenserne eller byens mange gæster være tjent med fortsat at have pladsen liggende som en ”ruin”.
Derfor må menighedsråd og andre relevante myndigheder nu få truffet den nødvendige beslutning.
Henning Ravn,
ByrĂĄdskandidat for Venstre.